A communication

Algemene voorwaarden

A Communication bvba
Algemene verkoops-, Leverings- en betalingsvoorwaarden

ARTIKEL 1
1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle de opdrachtgeven en de ontwerper/ het ontwerpbureau gesloten overeenkomsten. Bij aanvaarding van de factuur erkent de klant de factuur voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben.
1.2 Offerte. Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
1.3 Schriftelijke bevestiging. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken, e-mail verkeer omtrent de opdracht aan A Communication en bedingen. Bindt de klant zich naar A Communication toe dat de opdracht(en) zijn bevestigd.
1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij A Communication hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerp/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 2
2.1 Verstrekken van gegevens. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juist levering door de A Communication mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
2.2 Aanvraag offertes toeleveranciers. Indien de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de A Communication namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
2.3 Gebruik toeleveranciers. Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Indien bij de uitvoering van de opdacht de A Communication volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
2.4 Alvorens tot produktie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dient men het ontwerp te controleren bij aanlevering. Op verzoek van de A Communication dient de opdrachtgever zijn op en aanmerking te bevestigen via mail of schriftelijk, wanneer er geen reactie komt geeft de klant zijn bevestiging.
2.5 Termijn van levering. Een door A Communication opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De ontwerper is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aan-getekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
2.6 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van A Communication.
2.7 Klachten. Alle klachten in verband met de geleverde diensten moeten, binnen de 8 kalenderdagen na oplevering door middel van een aangetekende brief gemeld worden aan de A Communication. De formulering van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting. Het in ontvangst nemen van een klacht door A Communication kan door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een teken dat A Communication de klacht tijdig of terecht acht.

ARTIKEL 3
3.1 Auteursrecht en industriële eigendom. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voorkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan de ontwerp/het auteursbureau. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de ontwerper/het ontwerpbureau daartoe bevoegd.
3.2 Naamsvermelding. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de ontwerper/ het ontwerpbureau te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de oprachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van het ontwerpbureau in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
3.3 Eigendom bij ontwerper/het ontwerpbureau. De in het kader van deopdracht door de ontwerper/het ontwerpbureau tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of electronische bestanden, blijven eigendom van de ontwerper/ het ontwerp bureau, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand gesteld.

ARTIKEL 4

4.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerper/het ontwerpbureau, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.
4.2 Wijzigingen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de ontwerper/het ontwerpbureau veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.
4.3 Eigen promotie. De ontwerper/het ontwerbureau heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

ARTIKEL 5

5.1 Indien de ontwerper/het ontwerpbureau door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden
te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van gebruikelijk door de ontwerper/het ontwerpbureau gehanteerde honorarium tarieven.
5.2 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 15 dagen na factuur datum op rekeningnummer vermeld op de voorzijde van de factuur. Indien na het verstrijken van deze termijn door de ontwerper/het ontwerpbureau nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 75 euro) als schadevergoeding.Behoudens indien de werkelijke invorderingskosten – met begrip van de kosten voor juridische bijstand – hoger zouden zijn (art. 6 W. 02/08/2002).
5.3 Vervallen licentie. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderzins in gebrekke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever vertrekte licentie te vervallen.
5.4 Bevoegdheid van de rechtbank. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier A Communication bvba gevestigd is behoren.

ARTIKEL 6

6.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

ARTIKEL 7

7.1 De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper/het ontwerpbureau voor het aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

ARTIKEL 8

8.1 Aansprakelijkheid. De ontwerper/het ontwerpbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: A: fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. B: misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens. C: Fouten door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. D: gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgave van toeleveranciers. E: fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig in het art. 2.4 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
8.2 Aansprakelijkheid. A Communication BVBA zal zich inspannen om zijn prestaties zo technisch vlot en snel mogelijk met zo weinig hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal A Communication BVBA echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, storingen, vertragingen gegevens verlies en verleent ze geen expliciete noch impliciete garantie op zijn prestaties. De feilloze werking van een computerconfiguratie, het geheel van hardware en software, kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of stroomstoring, blikseminslag) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…) zodat onder meer onverwacht verlies van van programma’s en of gegevens kan optreden. Ook voor het wegvallen en bij eventuele onderbreking en problemen van de server kan A Communication BVBA niet aansprakelijk gesteld worden voor: offline zijn van de website, e-mails die niet toekomen, e-mails die verloren zijn gegaan, mislopen van offertes, aanvragen, sales, inkomsten, bedrijfsverlies. A Communication BVBA zal al het nodige doen om de server problemen op te lossen en de website opnieuw online te plaatsen. A Communication BVBA zal dan zijn gebruikelijke tarieven en kosten voor het herstel aanrekenen aan de klant.
8.3 Aansprakelijkheid. A Communication is niet aansprakelijk voor schade ontstaan na de oplevering ten gevolge van de ontwikkeling van IT & ICT als volgt: Onder informatietechnologie, hardware-, softwareproducten waardoor website of applicaties niet meer werken (een van de voorbeelden hiervan kan zijn ten gevolge van updates van het www als technologie, PHP, plugins, cms systemenen, XML, XHTML, XML Schema, XSLT, RDF, robots.txt, JavaScript, …). Hiervoor kan een onderhoudscontract aangevraagd worden waar we periodiek te werk gaan afhangkelijk van het project zelf.
8.4 Bewaarplicht. Na het voltooien en het aanleveren van de bestanden, heeft nog de ontwerper/het ontwerpbureau jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens

ARTIKEL 9

9.1 Overdracht aan derden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerpbureau gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.
9.2 Vertrouwelijkheid. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk handelen. Derden die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 10. Ontwerpen en bouwen van een website
A Communication BVBA is niet aansprakelijk voor een schrijffout, een vergissing inzake prijs of een verkeerde schatting, een dergelijke vergissing kan A Communication BVBA niet binden en is geen grondslag voor om het even welke rechten te putten door de klant

De webdesigndienst van A Communication BVBA bestaat uit het ontwikkelen van een nieuwe of restylen van een bestaande website volgens de aanwijzingen van de klant evenals het onderhoud van deze website.

A Communication BVBA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van de door de klant verstrekte gegevens waarvan de klant instaat voor de juistheid, volledigheid en de consistentie.
A Communication BVBA is gerechtigd doch niet verplicht de juistheid, volledigheid van de aan zijn ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de klant de betreffende onvolkomenheden heeft gecorrigeerd.

A communication BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruiken, dupliceren of herdistributeren van materiaal waarop merkrechten, tekening of modelrechten, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten berusten die de klant heeft aangeleverd zonder A Communication BVBA op de hoogte te stellen van het bestaan van het betreffende recht of rechten.
Indien en zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft A Communication BVBA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
A Communication BVBA zal gebruik maken van software, templates en componenten van derden met inbegrip van open source software bij het ontwerpen van de website.

Klachten dienen na afronding en oplevering van de website binnen de tien werkdagen schriftelijk aangetekend aan A Communication BVBA te worden gemeld, bij gebreke aanvaard de opdrachtgever het resultaat en de werking van de website. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Indien de klant niet binnen de tien dagen het opgeleverde afkeurt wordt de website te zijn aanvaard. Bijkomende wijzigingen en of toevoegingen worden na de aanvaarding als meerwerk tegen uurtarief in rekening gebracht worden.
De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn enkel aanwijzend en zonder verbintenis vanwege A Communication BVBA. Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst kan de niet naleving ervan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of andere remedie.

Het staat Opdrachtgever in principe vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden. Hierbij staat de opdrachtgever toe dat A Communication toegelaten is tot het volgende;

Waarbij de Opdrachtgever de inloggegevens bezorgt voor de desbetreffende hosting. 1. De opdrachtgever is het niet toegelaten dat deze enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid. 2. Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden. Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden niet-toegelaten handelingen. . Door de toegang te verlenen aan A Communication van de hostingsdiensten betekent de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op de virtuele ruimte. 3. Wij verkrijgen een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de hosting diensten te gebruiken, wijzigingen aan te brengen in het systeem, beschermde inhoud in de virtuele opslagruimte te reproduceren, mededelen aan het publiek of verder verspreiden zoals nodig is voor de praktische uitvoering van de hostingsdiensten.